Logo HASIČI.TV

Zaměření OP pro JSDHo v roce 2018

31.01.2018 - 20:30 - Jihomoravský kraj (ČR)
Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků na rok 2018

 1. Všeobecné zaměření pravidelné odborné přípravy
Pravidelnou odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků (dále jen „dobrovolná jednotka“) řídí, organizuje a ověřuje její velitel. Cílem této odborné přípravy je prohloubení znalostí a praktických dovedností hasičů, které jsou požadovány pro výkon zastávané funkce, aby mohli plnit standardní úkoly stanovené dobrovolné jednotce. Je vhodné, aby se u dobrovolné jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti této jednotky. Požadavky na znalosti a dovednosti hasičů stanovují normy znalostí hasičů [1].
V rámci teoretické přípravy je třeba se v potřebném rozsahu seznámit s ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“), vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je nutné v potřebném rozsahu znát Bojový řád jednotek PO, očekávané zvláštnosti, nebezpečí a bezpečnostní zásady stanovené u zásahů standardně prováděných dobrovolnou jednotkou.
V rámci ověření výcviku je třeba provádět bojová rozvinutí podle Cvičebního řádu jednotek PO - technický výcvik, procvičovat řízení požárních automobilů se zvláštním výstražným zařízením modré barvy a používání věcných prostředků požární ochrany v rozsahu stanoveném v § 37 odst. 2 písm. a) až d) vyhlášky o jednotkách PO. V  rámci prohloubení pravidelné odborné přípravy a zvýšení akceschopnosti dobrovolné jednotky uskutečnit nejméně jedno taktické cvičení dobrovolné jednotky, organizované ve správním obvodu obecního úřadu za účasti orgánů obce.
U dobrovolných jednotek kategorie JPO II, které již naplňují podmínky akceschopnosti i organizace výkonu služby podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 50/2007, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, je třeba pomoci velitelům těchto jednotek tak, že HZS krajů umožní na územně příslušných stanicích HZS krajů odbornou přípravu formou výcviku celé dobrovolné jednotky v minimálním rozsahu 40 % (16 hodin) celkové roční doby pravidelné odborné přípravy této jednotky. Odbornou a fyzickou přípravu osob vykonávajících službu v dobrovolných jednotkách jako svoje zaměstnání je třeba přizpůsobit zásadám stanoveným profesionálním hasičům a funkčnímu zařazení.
K procvičení vybraných druhů bojových rozvinutí a k podpoře zdravé soutěživosti se doporučuje organizovat pro dobrovolné jednotky ze strany HZS kraje a ve spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany (dále jen „občanská sdružení“) místní soutěže ve speciální tělesné přípravě s prvky bojového rozvinutí. Tyto místní soutěže je výhodné organizovat podle hasebních obvodů jednotlivých stanic HZS kraje nebo jako doplňkovou disciplínu místních kol požárního sportu.
V rámci speciální tělesné přípravy se doporučuje organizovat ve spolupráci s HZS kraje a občanskými sdruženími soutěže v požárním sportu v kategorii dobrovolní hasiči. Občanská sdružení mohou pro tento účel získat státní dotaci na organizaci místních (okresních), krajských (regionálních) kol a mistrovství v požárním sportu. 

2. Témata pravidelné odborné přípravy
Témata pravidelné odborné přípravy členů dobrovolné jednotky stanoví velitel jednotky v souladu se všeobecným zaměřením pravidelné odborné přípravy, normou znalostí hasičů a s přihlédnutím k předurčenosti dobrovolné jednotky v systému plošného pokrytí. V potřebném rozsahu je nutné doplnit také témata, stanovená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na příslušný kalendářní rok. Cíle pravidelné odborné přípravy témat stanovených podle výše uvedených zásad blíže specifikují tzv. TEZE odborné přípravy pro funkci hasič, č. j. PO-1331/IZS-2003, uveřejněné ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra - částka 17 ze dne 15. 04. 2003. 
Jednotky SDH obcí předurčené k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách každoročně absolvují pravidelnou odbornou přípravu ve VZOHV organizovanou řediteli HZS krajů v souladu s obsahovým zaměřením osnovy uvedené v kapitole IV. 4.
Dobrovolné jednotky vybavené věcnými prostředky požární ochrany pro práci na vodě absolvují pravidelnou odbornou přípravu v souladu s obsahovým zaměřením osnovy uvedené v příloze IV.5.
K prohlubování a udržování svých znalostí a dovedností v poskytování první pomoci na místě zásahu musí členové JSDH absolvovat pravidelnou odbornou přípravu v souladu s obsahovým zaměřením uvedené osnovy uvedené v příloze IV. 6, v doporučeném rozsahu 8 hodin.

3. Témata, která mají být v roce 2018 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Poř. číslo

Název tématu

H

T-STS

T-TaCHS

Strojníci

VJ, VD

1.

Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů

 

 

 

 

A

2.

Pokyn GŘ HZS ČR č. 56/2014, kterým se stanovují vybrané statisticky sledované úkoly plněné hasičskými záchrannými sbory krajů, vydávají vzory formulářů a komentáře k jejich jednotnému vyplnění

 

 

 

 

A

3.

Statistické sledování událostí, platby

 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
 3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
 4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)

 

 

 

 

A

4.

Dopravní nehodovost - seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

 

A

 

A

A

5.

Konspekt odborné přípravy 1 - 2 – 08 Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost

A

A

A

A

A

6.

Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 - 3 - 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)

 

 

 

 

A

7.

Metodické listy Bojového řádu jednotek PO N1-N3 – Nebezpečí fyzického vyčerpání, Nebezpečí infekce, Nebezpečí intoxikace

A

A

A

A

A

8.

Novelizace listů/nové listy Bojového řádku jednotek PO:

 1. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor.
 2. Metodický list č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících.
 3. Metodický list č. 10 kapitoly L Havárie ohrožující vody. Ropné havárie.
 4. Metodický list č. 11 kapitoly L Ropné havárie - norné stěny.
 5. Metodický list č. 16 kapitoly L Únik chloru.
 6. Metodický list č. 16 kapitoly N Nebezpečí výbuchu.
 7. Metodický list č. 21 kapitoly N Nebezpečí na železnici.
 8. Metodický list č. 22 kapitoly N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí.
 9. Metodický list č. 23 kapitoly Požáry a havárie otevřených technologických zařízení.
 10. Metodický list č. 26 kapitoly P Požáry skládek tuhých odpadů.
 11. Metodický list č. 30 kapitoly P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích.

A

A

A

A

A

 

Poř. číslo

Název tématu

H

T-STS

T-TaCHS

Strojníci

VJ, VD

8.

 1. Metodický list č. 33 kapitoly P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem.
 2. Metodický list č. 45 kapitoly P Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice.
 3. Metodický list č. 3 kapitoly S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech.
 4. Metodický list č. 4 kapitoly S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech.
 5. Metodický list č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením.
 6. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu.

A

A

A

A

A

9.

Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků

A

A

A

A

A

10.

Náhradní způsoby předávání zpráv, signály

A

A

A

A

A

11.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR. Zásady součinnosti při požáru ve vztahu k vyšetřování příčin vzniku požárů. DVD Stopy požáru

 

 

 

 

A

12.

Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

 

A

 

A

A

13.

Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

 

 

 

A

 

14.

Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů

A

A

A

A

A

15.

ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3

A

A

A

A

A

16.

ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 18 a 19 DR5,  č. 16 DR3

A

A

A

A

A

17.

Přívodní vedení savicemi

A

A

A

A

A

18.

Složení a vztyčení nastavovacího žebříku

A

A

A

A

A

Poznámky a vysvětlivky:
Dokumenty pro odbornou přípravu jsou zveřejněny na stránkách MV-GŘ HZS ČR na internetové adrese http://www.hzscr.cz/ a http://www.hasici-vzdelavani.cz/.

A

-        provádění tématu

VJ

-        velitel dobrovolné jednotky PO

H

-        hasič

VD

-        velitel družstva

T-STS

-        technik strojní služby

T-TaCHS

-        technik technické a chemické služby

 [1]   Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 54/2013 ze dne 19.12.2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Vloženo: 31.01.2018 | Upraveno: 31.01.2018 | Vložil(a): Štěpánka CZYŽOVÁ | Zpět